Waarom Blueland?

Nederland is sterk in watermanagement. Veel universiteiten en kennisinstellingen hebben zich op onderdelen van het watermanagement gespecialiseerd. Mede vanuit deze kennisbasis bedienen veel kleine en grote ingenieursbureaus een wereldwijde markt. In het licht van de verwachte gevolgen van klimaatverandering biedt die markt voor Nederlandse deskundigen ook in de toekomst veel kansen. Nederland is immers een mooi voorbeeld van een delta waar men slim moet omgaan met het water. Ook elders in de wereld zullen steeds meer mensen nabij rivieren en de kust komen te wonen en zal de toenemende druk op de beperkte ruimte vragen om slimmer omgaan met het water.

Watermanagement was in het verleden vaak werk voor specialisten maar de tijden zijn veranderd. Naast specialisten zijn nu ook mensen nodig die het werk van specialisten met elkaar weten te verbinden. Steeds meer belangen moeten immers op dezelfde beperkte ruimte worden gecombineerd terwijl de fysische omstandigheden door klimaatverandering lijken te gaan veranderen.

Het gaat dus steeds meer om overzicht over alles wat er speelt en waar rekening mee moet worden gehouden. En het gaat om goede communicatie met belanghebbenden over de problemen en mogelijke oplossingen.

In het scheppen van overzicht en het vermogen om vanuit dat overzicht met belanghebbenden te communiceren onderscheidt Bureau Blueland zich van andere waterdeskundigen op de Nederlandse markt.

Doelgroep

Beleid:

Blueland richt zich op beleidsvoorbereiding, -evaluaties en –analyses, en dus op ministeries en planbureaus. In het bijzonder de ruime ervaring met advisering over de beheersing van overstromingsrisico’s maakt Blueland een interessante relatie voor gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, provincies en ministeries.

De laatste 10 jaar heeft Blueland zich bovendien sterk ontwikkeld als kennispartner op het gebied van klimaatverandering en hoe een land als Nederland met de gevolgen hiervan kan omgaan. Zie hiervoor het initiatief 'Europa in een veranderend klimaat' of de webstite www.climatechangepost.com

Beheer:

Daarnaast is Blueland gespecialiseerd in kennis over het morfologisch gedrag van kusten en rivieren, en de verplaatsing van zand, slib en hieraan verbonden verontreinigingen in deze wateren. Vanuit deze kennis is Blueland ook een waardevol adviseur van waterbeheerders langs de kust en de rivieren.

Projectleiding:

Dankzij vele jaren ervaring als leider van onderzoeks- en adviesprojecten, en van programma’s en afdelingen kan Blueland snel worden ingeschakeld door overheden, ingenieursbureaus en kennisinstellingen om projecten te leiden of anderszins het werk in goede banen te leiden.