Huidige projecten

In 2017 werkt Blueland Consultancy onder meer aan de volgende projecten:  

  • Programma Ruimte voor de Rivier: Waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Als hoogwater op de Rijn (en Maas) samenvalt met een stormvloed voor de kust waarbij de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg moet worden gesloten, wordt de afvoer van de rivieren tijdelijk geblokkeerd. Dat water moet dan worden geborgen in het benedenrivierengebied, onder meer op het Volkerak-Zoommeer. Blueland adviseert bij het opstellen van het inzetprotocol voor waterberging op het Volkerak-Zoommeer en werkt in overleg met alle betrokken overheden en belanghebbenden aan een inzetprotocol dat hun veiligheid waarborgt, hun belangen zo goed mogelijk beschermt en wateroverlast tot een minimum beperkt.
  • Evaluatie Ruimte voor de Rivier: In opdracht van Rijkswaterstaat voert Blueland Consultancy een evaluatie uit van het Programma Ruimte voor de Rivier waarbij de focus ligt op het realiseren van de waterveiligheid die met dit programma werd beoogd.
  • Visie Topsector Water: In opdracht van het Netherlands Water Partnership, en in samenwerkling met verschillende Nederlandse bedrijven en overheden heeft Blueland een visie geschreven op de versterking van de positie van de Nederlandse watersector in het buitenland.  
  • Advisering en eindredactie hotspotanalyse klimaatverandering: In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert Blueland bij de realisatie van de hotspotanalyse van de mogelijjke gevolgen van klimaatverandering voor Nederland en voert Blueland de eindredactie van deze analyse uit.  
  • Opstellen visie rivierbeheer Nederlandse rivieren: in opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met Deltares schrijft Blueland als co-auteur aan de visie van het beheer van de Nederlandse rivieren in de toekomst.