Producten

Blueland is een communicatie en adviesbureau op het gebied van water en klimaat. Het gaat niet alleen om het bedenken van slimme antwoorden op lastige vragen maar ook om het goed communiceren van deze antwoorden met de probleemhouder. Als het over water gaat, is Blueland

 • inhoudelijk ervaren
 • en sterk in communicatie
 • met overzicht over verschillende vakgebieden
 • en met het vermogen die te verbinden

U kunt bij Blueland terecht voor

 • inhoudelijk advies bij watervraagstukken
 • strategische verkenningen
 • advies bij beleidsvoorbereiding
 • evaluaties van beleid en uitvoering
 • communicatie en tekstredactie
 • projectondersteuning en projectleiding

De kennis van Blueland strekt zich uit over zoet en zout water. Kernpunten in de aantoonbare ervaring van Blueland zijn vooral:

 • kennis over klimaatverandering en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland en andere landen in Europa (zie www.climatechangepost.com)
 • kennis over het gedrag van zand en slib in rivieren en kustwateren
 • kennis over het morfologisch gedrag van rivieren en getijdewateren
 • kennis over hoogwaterbescherming, crisisbeheersing, en rampenplannen
 • kennis over het opzetten en uitvoeren van een beleidsevaluatie
 • het leiden van complexe projecten op het gebied van onderzoek en (beleids)advies
 • het bij elkaar brengen van kennis van verschillende overheden en kennisinstellingen door middel van workshops, interviews en strategische verkenningen
 • het rapporteren voor veel verschillende doelgroepen (wetenschappers, beleidsmakers, waterbeheerders, burgers)

Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heeft Blueland gewerkt voor een groot aantal opdrachtgevers:

 • Acacia Water: eindredactie ‘Vraag en aanbod van water in de Zuidwestelijke Delta’
 • Bundesanstalt für Gewässerkunde: verzorgen inleiding rivierbeheer
 • Commissie voor de MER: advisering milieueffect rapportages
 • Crisisplan: expert journaals oefenweek TMO
 • De Ingenieur: recensies van boeken over water
 • Deltacommissie: redactie Engelse versie van het advies van de Commissie Veerman 
 • Deltacommissaris: schrijven document over shared values (basiswaarden) in het Deltaprogramma
 • Deltaprogramma: Fact finding study afvoerverdeling Rijntakken
 • Deltares: eindredactie verschillende rapporten (Sustainable water management under climate change; Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw; Onze Delta - feiten, mythen en mogelijkheden; Waterbeheer in een veranderend klimaat; Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland); schrijven brochures (corporate Deltares, GTI’s, samenwerking Deltares-Alterra) en strategisch plan
 • DG Water: ondersteuning bij het maken van plan van aanpak stroomgebiedbeheerplannen; schrijven visie over de invloed van innovaties in de waterbouw op het waterbeleid en waterbeheer van de toekomst; schrijven ‘leren van innoveren’, over de ervaringen van overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties met de realisatie van innovaties in de watersector; eindredactie rapporten
 • Dutch Delta Design: schrijven Roadmap 2012 en festival factsheets
 • Gemeente Rotterdam: advisering verbeterstrategie calamiteitenplannen overstromingsdreiging
 • Gemeente Werkendam: schrijven evacuatieplan/draaiboek hoogwater
 • Haagse Hogeschool: colleges watermanagement
 • Hoogheemraadschap van Rijnland: schrijven visie over het omgaan met toenemende verzilting in de toekomst
 • Korean Institute for Construction Technology: advisering overheid Zuid-Korea over herstel waterlopen in de hoofdstad Seoul
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: advisering binnen Programma Nationale Veiligheid; geven van presentaties aan de top van verschillende ministeries over waterveiligheid i.r.t. crisisbeheersing
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: advisering over evacuatiestrategieen; interviews en schrijven teksten Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat.
 • Netherlands Water Partnership: schrijven verschillende artikelen en boeken: artikel 'Innoveren in Deltatechnologie'; position paper Netwerk Deltatechnologie; trilogie ‘Innoveren in de delta’; verslaglegging CEO-bijeenkomsten watersector voor advisering Topteam Water; innovatiecontract watertechnologiel; schrijven visie Topsector Water (toekomst Nederlandse watersector)
 • Nihon University, Tokyo: verzorgen inleiding en deelname discussie hoogwaterbescherming rivieren
 • NIROV: discussieleider waterschappen
 • Partners voor Water: schrijven Watervisie 2020 (visie voor de Nederlandse watersector in het buitenland)
 • Planbureau voor de Leefomgeving: advisering over de kwetsbaarheden van Nederland voor klimaatverandering en mogelijkheden voor adaptatie; advisering over maatschappelijke ontwrichting door overstromingen; bijdragen aan Evaluatiekader Deltaprogramma; eindredactie 'Dalende bodems stijgende kosten' over bodemdaling veenweidegebieden; advisering, co-auteur en eindredactie 'The Geography of Future Water Challenges'.
 • Programmabureau Ruimte voor de Rivier: advisering evacuatieplan Noordwaard; opstellen Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer; advisering bij hoogwatergeul Kampen; advisering bij aanpak wateroverlast Roosendaal; evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier deel Veiligheid.
 • Provincie Flevoland: schrijven achtergronddocument Water voor Toekomstagenda Markermeer-IJmeer
 • Provincie Noord-Holland: schrijven tekst watervisie 2021
 • Rijkswaterstaat: schrijven Rivierkundig Beoordelingskader voor toetsing effect maatregelen in het rivierbed op onder meer waterveiligheid; schrijven hoogwaterbeschermingsplan Noordwaard (Ruimte voor de Rivier); eindredactie ‘Inventarisatie ruimtelijke claims grote rivieren’; schrijven landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen; rivierkundige advisering; actualisatie rivierkundige informatiemap Oost-Nederland; schrijven 'Begrippen begrijpen', een boekje met uitleg over de taal die mensen spreken in de wereld van de waterveiligheid; advisering crisismanagement Rijkswaterstaat 2.0; schrijven 'Het verhaal van de rivier'; 'schrijven 'Het verhaal van de Rijn-Maasmonding'.
 • RIVM: advisering over natuurrampen en strategieen hoe hierop kan worden geanticipeerd, als lid van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid.  
 • STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer): schrijven tekst over mogelijkheden en meerwaarde koppeling hydrologische modellen
 • TMO (Taskforce Management Overstromingen): schrijven boekje Samen op de bres - Rampenbestrijders en waterbeheerders samen in actie bij overstromingen
 • Water Governance Centre: schrijven teksten website en folders/artikelen
 • Waterschap Vallei en Veluwe: advisering bij opstellen hoogwaterdraaiboek uiterwaarden IJssel